Adatvédelem

Pályázati portál adatkezelési tájékoztatója

A jelen pályázati portál felelős üzemeltetője és a pályázatok vonatkozásában a GDPR szerint az adatok kezelője a
Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. (HERVIS)
SPAR út 0326/1 HRSZ.
Bicske
2060

A HERVIS adatvédelmi tisztviselője Tubolyné-Trembeczki Tímea ([email protected])
Mi, a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. („Hervis“), örülünk, hogy meglátogatta a weboldalunkat, valamint, hogy érdeklődik társaságunk iránt. Nagyon komolyan vesszük a személyes adatai védelmét és a ránk bízott adatokat a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően szigorúan bizalmasan kezeljük és azokkal felelősségteljesen járunk el. Ezért ezen a helyen tájékoztatni kívánjuk arról, hogyan hajtjuk végre a Hervisnél az adatvédelmi rendelkezéseket és az online pályázata során milyen információkat gyűjtünk és ezek milyen módon kerülnek felhasználásra.
A honlapunkon található pályázati portálunknak ezekkel az adatvédelmi információival szeretnénk Önt az általános adatvédelmi nyilatkozatunk kiegészítéseként tájékoztatni arról, hogy a pályázati eljárás keretében milyen személyes adatokat szerzünk be, tárolunk és dolgozunk fel. Hogy a pályázati eljárást be tudja fejezni, szükséges, hogy elfogadja és megerősítse az adatvédelmi információinkat. Kérjük ezért, hogy gondosan olvassa át az alábbi rendelkezéseket.

Személyes adatai gyűjtése és feldolgozása a pályázati eljárásban

A weboldalunkon lehetősége van arra, hogy nyitott állásokról, valamint szabad tanulói helyekről tájékozódjon és egyúttal a pályázati portálon keresztül online pályázzon.
A pályázati portálunkon keresztül történő pályázatnál néhány személyes adat kitöltése szükséges. A kötelezően megadandó mezők adatai mellett önként megadhat további adatokat és iratokat tölthet fel.
A profil kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a következő rendelkezések szerint a pályázati eljárás keretében a Hervisnél felhasználhassuk és az adatait a kiválasztási eljárásban résztvevő munkavállalóknak továbbadhassuk. Másként a pályázatát tovább nem dolgozhatnánk fel.

A személyes adatai, ahogy a Hervisnek is, a „SPAR konszernhez“ tartozó SPAR Business Services GmbH (Information & Communication Services) Europastrasse 3, 5015 Salzburg szerverén kerülnek feldolgozásra. Az online portált a Typo-Wimmer GmbH, Schlossstraße 38, 5023 Salzburg biztosítja és tartja karban. A pályázati management lebonyolításába ez a vállalkozás nem kerül bevonásra.

A felhasználás célja

A pályázati eljárás keretében Ön által megadott személyes adatokat, valamint a feltöltött dokumentumait is kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából és az állás betöltésével kapcsolatos eljárásban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk. Adatait a Hervis az érvényes adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően tárolja és dolgozza fel és alapvetően nem adja tovább harmadik személyek részére.

Az adatkezelés jogalapja

A pályázónak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 7. cikke szerinti kifejezett hozzájárulása.

Megőrzési határidők

Amennyiben a pályázata sikeres volt, az adatait, beleértve esetlegesen további, a pályázat óta átadott iratokat is, a későbbi személyi aktájába továbbítjuk. Sikertelen pályázat esetén az adatok és iratok megőrzési ideje 6 hónap, amennyiben a további állásajánlatok küldéséhez Ön hozzájárult (amennyiben nem járult hozzá, az adatokat HERVIS a jelentkezés elbírálását követő 15 napon belül törli).

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az érintett az alábbi kontrolljogait az [email protected], továbbá az [email protected] e-mail címre küldött megkeresése után gyakorolhatja.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet adatkezelőktől, hogy tájékoztassa:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési céllal,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosított hozzáférést a HERVIS, vagy kinek továbbította az Ön személyes adatait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a személyes adatainak a törlését. Jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető.

A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett írásban bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását (pályázat visszavonása). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Adatbiztonság

A Hervis technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, hogy az Ön rendelkezésre bocsátott adatait megóvja a manipulációtól, elvesztéstől, tönkretételtől, vagy illetéktelen hozzáféréstől. Az online pályázatának átadása a helyi browsere és a mi pályázati portálunk között a https-en keresztül kódolva történik. A biztonsági intézkedéseink a technikai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozásra kerülnek.

Kiegészítő szabályok/ általános rendelkezések

Az internet folyamatos fejlődése időről időre szükségessé teszi az adatvédelmi alapelveink pontosítását. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy mindenkor a megfelelő módosításokat elvégezzük. Amennyiben szükséges lenne, hogy az ilyen igazítások érvényességéhez az Ön kifejezett hozzájárulását is beszerezzük, nem kezdeményezünk semmilyen további lépést a beleegyezése nélkül.
A pályázati portálunkkal kapcsolatos kérdéssel vagy javaslattal kérjük, hogy forduljon a [email protected] -hoz.